Nog lang niet uitgeteld

Voor het boek: 2002 by Acco Leuven/Leusden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.

Voor de spellendoos: 2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk. Er mag niets uit verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Geel Punt.